Un total de 449.415 persones són beneficiàries de la llei de dependència

Segons les últimes dades del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport (MEPSYD), proporcionades per les comunitats autònomes, un total de 449.415 persones són beneficiàries de la Llei per a la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Així, 11.096 persones (2,4%) tenen reconeguda la teleassistència; 13.932 (3,1%), places en centre de dia o de nit; 36.772 (8,1%), ajuda a domicili; 259 (0,05%), servei de prevenció i promoció de l’autonomia personal; i dels 147.305 dependents que reben alguna prestació econòmica, quasi el 90 per cent es deu a la cura familiar.

Dels beneficiaris que reben la prestació econòmica per cura familiar, 42.655 ja estan donats d’alta a la Seguretat Social, segons les dades facilitades al ministeri a data 1 de gener.

De total de beneficiaris de la llei, 369.000 han estat reconeguts com a grans dependents i 76.207 com a dependents de nivell 2. Aquests són els dos graus de dependència que el 2008 emparava la llei de Promoció de l’Autonomia Personal, segons el seu calendari d’aplicació. Així mateix, el 2009 comença a fer-se efectiu el dret a les prestacions dels valorats com a dependents severs que, fins a la data assoleixen la xifra de 59.746.

EL CERMI DENUNCIA L’ESCASSETAT DE PRESTACIONS

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha fet públic en una nota de premsa la seva queixa perquè les Administracions autonòmiques estan reconeixent molt poques prestacions específiques de promoció a l’autonomia personal en el desenvolupament del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

El CERMI afirma que les dades oficials revelen el desequilibri de la Llei en allò que fa referència a prestacions a l’autonomia personal, donat que a data 1 de gener de 2009, segons les estadístiques oficials, a tota Espanya només s’havien reconegut 210 prestacions d’assistència personal i 259 prestacions per rebre el servei de prevenció i promoció de l’autonomia personal. ‘Moltes Comunitats no han reconegut ni tan sols una prestació d’autonomia personal, cosa que resulta escandalós, donat que la Llei té com objectius tant la promoció de l’autonomia personal com l’atenció a les situacions de dependència’, afegeix el CERMI. ‘En aquests primers dos anys d’implantació de la Llei, segons les dades oficials, les Administracions estan optant clarament per la dependència passiva i estan incidint molt poc en l’afavoriment mitjançant prestacions adequades i suficients l’autonomia personal, mitjà fonamental per assolir la plena participació comunitària de les persones amb discapacitat’, conclou.