ECOM alerta: la nova llei d’auto llicències exprés per als petits comerços pot anar en detriment de l’accessibilitat

ECOM, representant del col·lectiu d'associacions i persones amb discapacitat física, manifesta el seu desacord amb l'avantprojecte de llei que està impulstant el ministeri d'Economia i Competitivitat. Es vulneraran més els drets de les persones amb mobilitat reduïda i es generaran més despeses al petit comerç.

La nova normativa vol eliminar les llicències que atorga l’administració municipal per obrir un petit comerç, amb l’argument d’agilitzar l’obertura i funcionament dels establiments de comerç al detall i de serveis, i afavorir així l’economia. ECOM creu que una norma d’aquest tipus, que deixa els mecanismes de control per a posteriori, anirà en detriment de l’accessibilitat dels establiments.

Actualment, per obrir un comerç, calen dues llicències, la de l’establiment i la de l’activitat. Amb la nova mesura, totes dues llicències desapareixeran i només caldrà presentar un informe tècnic expedit per un professional col•legiat, una declaració responsable on es digui que compleix la normativa municipal, i pagar les taxes corresponents. Tot seguit es farà una autorització d’obertura automàtica, en el mateix dia, sense cap comprovació de la documentació o de les condicions de l’establiment. La norma, que es limita als locals de fins a 300 metres quadrats, de titularitat d’una pime i per a un cert tipus d’activitats que no requereixin d’avals d’un altre tipus (com els sanitaris), està en fase de consulta i l’objectiu del govern central és que sigui aprovada al juny.

ECOM demana a l’Administració autonòmica i municipal, que tenen competències en qüestió de comerç, que facin força perquè no es permeti aquesta liberalització i perquè no s’eliminin les exigències prèvies pel que fa a l’accessibilitat als establiments abans de lliurar l’autorització d’obertura.

Un dret guanyat que no es complia... Menys encara amb la nova normativa

El Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat estableix que “les administracions públiques que hagin d’atorgar llicències i autoritzacions de qualsevol tipus exigiran en el projectes d’obres les normes d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques previstes a l’ordenament vigent”. Malgrat això, Antonio Guillén, president d’ECOM, assegura que a Catalunya són molts els establiments nous que s’obren sense ser accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. “Cal més exigència en aquestes qüestions, ja que les persones amb mobilitat reduïda tenim els mateixos drets que la resta de la ciutadania de poder accedir als comerços. A més, aquesta llei d’auto llicència exprés afecta als locals de menys de 300 metres quadrats, és a dir, al comerç de barri, que són els que, per proximitat, poden estar més a l’abast a les persones amb mobilitat reduïda”, afegeix.
A la demanda històrica que no es permeti l’obertura de cap establiment que no acompleixi els criteris d’accessibilitat, ECOM afegeix l’exigència a les administracions de definir i aplicar un protocol d’inspecció i sancions per assegurar l’acompliment de les normes d’accessibilitat, així com que es sensibilitzi les persones de professions que intervenen en les obres de construcció o de rehabilitació de locals sobre la necessitat de treballar amb criteris de disseny universal.

El parer d’ECOM és que és l’entorn qui discapacita la persona. Cal dissenyar i pensar els espais i equipaments amb criteris de disseny universal, és a dir, pensant que han de poder ser utilitzats per tothom independentment de les seves característiques. Aquests criteris, afirma Guillén, “s’han de tenir en compte des del començament. Si es permet obrir un establiment no
accessible, fent cas omís al que marca la llei d’accessibilitat, l’única esperança que ens queda a les persones amb mobilitat reduïda és que a través d’una inspecció s’obligui a posteriori a acondicionar el seu local. Això lamentablement no passa amb freqüència, per la manca d’inspeccions, però és que a més multiplica la despesa en obres de qui en tingui la propietat”. El president d’ECOM també recorda: “els criteris d’accessibilitat que les persones amb discapacitat necessitem per poder-nos desenvolupar suposen una millora de mobilitat per a tota la ciutadania, com ara mares o pares amb cotxet, o persones grans”.