ECOM actua en defensa de la discriminació positiva cap a la discapacitat en la docència pública

Detectada l’eliminació de la discriminació positiva cap a la discapacitat en la resolució, publicada el passat 13 de maig, en la qual es marquen les instruccions per adjudicar els cossos docents de les plantilles dels centres públics aquest 2013, ECOM, com a representant i defensor dels drets de les persones amb discapacitat, va instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a rectificar en aquesta decisió i a mantenir aquesta discriminació positiva cap al professorat amb discapacitat. Gràcies a la sol·licitud d’ECOM, i a altres que també s’havien pronunciat en la mateixa línea, el Departament d’Ensenyament ha manifestat que rectificarà i que tindrà de nou en compte aquest col·lectiu i les seves especials necessitats i dificultats.
El passat 21 de maig de 2013, es publicava, en el DOGC núm. 6379, la Resolució ENS 1051/2013, de 13 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efecte d’1 de setembre de 2013 per al personal funcionari de carrera, en practiques i interí dos cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. Des de fa anys, la discapacitat era un criteri de priorització d’adjudicació de places de docents dels centres públics per tal d’afavorir la inserció laboral d’aquest col·lectiu que té especials dificultats però aquest 2013 el Departament d’Ensenyament havia exclòs en aquesta resolució aquest criteri per al curs vinent. ECOM va detectar aquest canvi i immediatament va enviar una carta a la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i a Alberto del Pozo, director general de Professorat i Personal de Centres Públics d’aquest mateix departament, interpel•lant-los sobre aquest canvi i demanant que es tornés a incorporar la discriminació positiva cap a la discapacitat.
La petició d’ECOM s’emparava en què les persones amb discapacitat tenen una especial dificultat per accedir al mercat de treball, i més en l’actual context de crisi econòmica per què estem passant, i que també està afectant a la inserció laboral d’aquest col•lectiu. Un altre punt que ECOM va posar sobre la taula va ser el fet que enguany hi ha hagut una dràstica retallada en les polítiques actives d’ocupació públiques que afavorien la inserció dels col·lectius amb especials dificultats, com és el cas de la discapacitat, i que molts Serveis d’Integració Laboral que treballaven per facilitar la inserció d’aquestes persones s’han vist forçats a paralitzar la seva activitat o bé la mantenen molt reduïda, en un moment en què la demanda ha augmentat.
Després d’escoltar la petició d’ECOM, i també altres que havien rebut en la mateixa línia, el Departament d’Ensenyament ha manifestat que:

- malgrat el que diu la resolució ENS 1051/2013, publicada el passat mes de maig, el Departament d’Ensenyament resoldrà positivament des d’aquest mes de juliol i durant l’agost la majoria de casos d’aquelles persones amb discapacitat que precisen adaptació del lloc de treball.

- actualment estan treballant en el Decret de plantilles i provisió de llocs docents i que tindran en compte, en l’adjudicació de places a funcionaris de carrera o en pràctiques i dels funcionaris interins docents en vacant de plantilla, el criteri de priorització d’aquells professors que acreditin la condició legal de discapacitat i una valoració del servei de prevenció conforme precisen una adaptació al lloc de treball.

Des d’ECOM celebrem aquest canvi de criteri del Departament d’Ensenyament i demanem a l’Administració Pública que no deixi de vetllar pel benestar de les persones amb discapacitat i la millora de la seva qualitat de vida, i que siguin conscients de les seves especials dificultats.