Informe sobre les persones universitàries amb discapacitat

Amb l'objectiu de recollir les inquietuds i preocupacions de les persones amb discapacitat en etapa universitària, la Fundació Adecco ha elaborat una enquesta a 500 estudiants entre 18 i 30 anys de 31 Universitats de l'Estat Espanyol per redactar un informe. La intenció de l'organització és realitzar aquest estudi amb periodicitat anual i fer un seguiment de la situació de la població universitària amb discapacitat a Espanya.

Actualment, estudien unes 15.922 persones amb discapacitat en 74 universitats espanyoles, el 40,3% de les quals ho fa en la Universitat a Distància (UNED), segons recull el present estudi de les dades de la Guia d'Atenció a la discapacitat 2011 de la Fundació Universia.

Pel que fa al perfil de la persona universitària amb discapacitat, és el d'una dona de 25 anys, amb discapacitat física (grau 33%- 50%), que estudia una carrera de Ciències Socials a la mateixa ciutat on va néixer.

L'entorn universitari sembla presentar-se cada vegada més apte per a les persones amb discapacitat -entre altres coses, un 75,4% dels enquestats declara que el seu centre disposa d'un Servei Especial d'Atenció a la Discapacitat- i també un espai majoritàriament lliure de barreres mentals o psicològiques.
La gran majoria dels estudiants se sent un més en la comunitat universitària, tant en la relació amb els seus companys, com en la relació amb els seus professors, i un 69,6% confia en treballar en una feina relacionada amb estudis.
No obstant això, l'accessibilitat arquitectònica segueix sent un problema: la majoria de les facultats (73%) no tenen les aules adaptades per a persones amb mobilitat reduïda; les instal·lacions esportives i la biblioteca no solen estar adaptades per a persones amb discapacitats físiques i/o sensorials .

A més, un 65% de les persones enquestades creu que la seva discapacitat li perjudicarà a l'hora de buscar feina, encara que la joventut sembla ser un fre encara més gran per als enquestats: un 80,3% opina que ser jove també suposarà una barrera per accedir al mercat laboral, en un moment en què l'atur juvenil va assolir un 48,5% (a finals de 2011). Gairebé la meitat dels enquestats preveu trigar més d'un any a trobar la primera feina.

Finalment, tot i que la majoria dels enquestats se sent integrada dins de les aules, molts opinen que encara han de donar-se importants passos perquè la integració social i laboral de les persones amb discapacitat sigui una realitat. Un 78,5% reclama més presència i protagonisme en l'agenda política. Els universitaris enquestats proposen al Govern mesures concretes; la més repetida ha estat agilitzar els tràmits per a la recepció d'ajudes (un 60,5%). A més, gran part dels enquestats (58,7%) ha fet al·lusió a la necessitat de formar i sensibilitzar les empreses en matèria de discapacitat, i un 56,2% sol·licita la revisió de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI ) i la creació de mecanismes innovadors per garantir el seu compliment.

Altres propostes i l'informe complet es pot consultar a l'informe (l'enllaç del qual podeu consultar en aquesta pàgina).