El Govern espanyol prepara una regulació estatal de l'emissió i ús de targetes d'aparcament de persones amb discapacitat

A PARTIR D’UNA DEMANDA DEL CERMI

El Govern espanyol, a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, prepara un reial decret regulador de les condicions bàsiques aplicables en tot el territori nacional sobre emissió i ús de les targetes d'aparcament de vehicles per al transport persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

Fins ara, la regulació exclusiva d'aquestes targetes d'estacionament corresponia a cada comunitat autònoma o, en defecte d'això, als ajuntaments del domicili de la persona amb discapacitat. Segons el CERMI, aquesta dispersió normativa venia generant "problemes greus" per al reconeixement de la validesa i de les condicions d'ús en territoris diferents als d'emissió, ja que la reglamentació no era coincident.

Per pal•liar aquests efectes indesitjables, la futura norma estatal regularà, amb respecte de les competències de les administracions territorials, uns criteris homogenis d'emissió i ús en tot el país, que donin seguretat i garanteixin igualtat de tracte a les persones amb discapacitat titulars d'aquestes targetes d'estacionament, estiguin en el lloc que estiguin.

El projecte de reial decret, elaborat pel Ministeri a partir d'una proposta del CERMI, es troba en aquests moments en fase d'informe i consultes del Consell Nacional de la Discapacitat, per a aportacions i suggeriments.

Font: Crónica Social