El Govern aprova el Pla d'acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013

El Govern ha aprovat el Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013. El document té com a objectiu donar un nou impuls a les polítiques d’inclusió social, prevenir i lluitar contra els factors que provoquen l’exclusió i posar les eines necessàries en favor d’una societat més cohesionada i justa.

En aquest sentit, el Pla d’acció 2010-2013 renova i actualitza l’anterior, vigent des del 2006. S’ha configurat garantint la continuïtat i el reforç dels vuit eixos estratègics que hi constaven i incorporant l’impacte dels canvis econòmics, laborals i socials que s’han produït els darrers anys i han provocat l’aparició de nous factors de vulnerabilitat.

Els eixos estratègics que fixa el Pla són:

1. Àmbit Econòmic: Garantir els ingressos econòmics i l’accés als serveis públics de les persones en risc o en situació d’exclusió social.

2. Àmbit Laboral: Garantir la inclusió activa de totes les persones en el mercat laboral en condicions d’igualtat.

3. Àmbit Formatiu: Garantir l’accés a una formació inclusiva en igualtat d’oportunitats per a tothom en totes les edats.

4. Àmbit Social i Sanitari: Garantir la inclusió social d’aquelles persones que es poden trobar en risc o en situació d’exclusió social per problemes de salut que transcendeixen l’àmbit social.

5. Àmbit Residencial: Garantir el dret a l’habitatge digne per a totes les persones per promoure la inclusió residencial.

6. Àmbit Relacional: Enfortir les famílies i les xarxes socials i comunitàries de proximitat per garantir la inclusió social i l’exercici de la ciutadania.

7. Àmbit Territorial: Garantir que les accions inclusives incorporin les especificitats territorials i la diversitat i que integrin una perspectiva de treball comunitària per evitar processos de segregació territorial que realimentin l’exclusió social.

8. Àmbit Polític-ciutadà: Garantir a tots els ciutadans i ciutadanes l’exercici ple de la seva ciutadania.

El Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013 s’ha elaborat amb la col·laboració d’entitats municipalistes, del tercer sector, sindicats, patronal, universitats i col·legis oficials. Anualment es redactarà un pla d’actuacions concretes d’acord amb les polítiques, que any a any, es prioritzin en relació amb la conjuntura economico-social.

Font: Departament de premsa Gencat