El Govern aprova la prestació per a la cura de nens amb càncer o malaltia greu

La Llei 39/2010, de pressupostos generals de l'Estat per a 2011, va introduir modificacions en la Llei General de la Seguretat Social per ampliar l'acció protectora de la Seguretat Social mitjançant la incorporació d'una prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que havien de reduir la seva jornada laboral per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. Al BOE de 30 de juliol de 2011 es va publicar el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la seguretat social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. Amb aquesta norma s'estableix la llista de les malalties considerades greus a efectes del reconeixement de la prestació i es desenvolupa el règim jurídic d'aquesta.

Aquest Reial decret és aplicable a tots els règims del sistema de la Seguretat Social, però no al personal funcionari inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 7 / 2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Aquesta normativa estableix la reducció d’almenys, un 50% de la jornada de treball que duguin a terme els pares, adoptants i acollidors de caràcter familiar preadoptiu o permanent, quan tots dos treballin, per a la cura del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu.

Aquesta prestació econòmica és un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100 per 100 de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal, derivada de contingències professionals o, si s'escau, la derivada de contingències comunes, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Per accedir-hi, s'exigirà, als majors de 26 anys, 180 dies cotitzats dins dels set anys immediatament anteriors o 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral; a les persones entre 21 i 26 anys, se'ls exigiran 90 dies cotitzats dins dels set anys immediatament anteriors o 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral; i als menors de 21 anys no se'ls exigirà cap període mínim de cotització.

Es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia en què comenci la reducció de jornada corresponent, sempre que la sol•licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir aquesta reducció. El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, continu i permanent del menor i, com a màxim, fins que aquest compleixi els 18 anys.

La percepció del subsidi quedarà en suspens en les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de descans per maternitat i paternitat i en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural, i en el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre les persones progenitores, adoptants o acollidores.

La percepció del subsidi quedarà extingit per la reincorporació plena al treball o represa total de l'activitat laboral de la persona beneficiària, per la millora de l'estat de salut del menor o per la seva alta mèdica per curació, per cessar una de les persones progenitores, adoptants o acollidores del menor en la seva activitat laboral, per complir el menor 18 anys, per mort del menor, per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

La llista amb les malalties considerades greus es recull en l'annex del Reial Decret i actualment són un total de 108. El ministre de Treball i Immigració pot acordar, mitjançant ordre ministerial, la incorporació de noves malalties al llistat.

Aquesta norma va entrar en vigor el dia 1 d'agost de 2011 i tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2011.