El Govern català regula la composició i el funcionament del Consell de la Discapacitat de Catalunya

El Govern català ha aprovat el decret que regula la composició, les atribucions i el funcionament del Consell de la Discapacitat de Catalunya, l’òrgan consultiu de la Generalitat en matèria de discapacitat. Al Consell hi seran representades la Generalitat, les entitats municipalistes i les federacions d’associacions catalanes més representatives en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat.

Adscrit al Departament de Benestar Social i Família, el Consell assessorà el Govern en matèria de planificació, programació i ordenació de les polítiques relaciones amb les persones discapacitades. També vetllarà per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a aquestes persones facilitant la interlocució directa entre els diferents departaments i el sector de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, el Consell de la Discapacitat de Catalunya deliberarà sobre l’orientació de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, en les matèries següents: Eradicar la discriminació en tots els àmbits; promoure la igualtat d’oportunitats, de tracte i respecte, per avançar cap a una societat més inclusiva i solidària; promoure l’autonomia personal, social i laboral; impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida quotidiana; fomentar l’apoderament de la persona i la seva família; garantir l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals; impulsar mesures d’acció positiva suplementàries a favor de les dones amb discapacitat; qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d’actuació, li sigui atribuïda per disposició legal o reglamentària.

El Consell de la Discapacitat de Catalunya es reunirà com a mínim un cop l’any en sessió ordinària. El presidirà el president de la Generalitat i tindrà dues vicepresidències, una de les quals l’ocuparà la titular del Departament de Benestar Social i Família. L’estructura la completaran 25 vocalies, en representació de la Generalitat, l’administració local i les entitats del sector.