El Congrés dels Diputats demana un registre de centres especials d’ocupació

El Congrés dels Diputats ha demanat al Govern que creï un registre de centres especials d'ocupació d'àmbit estatal que informi de la situació geogràfica de cada centre i del sector d'activitat a què pertany, amb la finalitat de facilitar la contractació de persones amb discapacitat per part de les empreses i la mobilitat geogràfica dels empleats.
La Cambra baixa va fer aquesta petició a l'Executiu mitjançant una proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista aprovada per unanimitat en la Comissió de Discapacitat del Congrés.
En la defensa d'aquesta proposta, la socialista María José Sánchez va indicar que els centres especials d'ocupació no estan utilitzant-se com a canal de transició al mercat ordinari de treball en la mesura que haurien de fer-ho i va considerar que aquesta iniciativa els ajudaria a restablir aquesta comesa.
La inserció en el mercat de treball de les persones amb discapacitat va ser objecte de debat d'altra proposició no de llei, també socialista i aprovada per unanimitat, en la qual s'insta al Govern a prendre mesures per a aconseguir la 'real integració' laboral dels ciutadans amb discapacitat dins el sector públic. Concretament, la iniciativa posa l'accent en les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o amb un grau de discapacitat superior al 49%, ja que són els col·lectius de més difícil inserció, segons va explicar en la seva exposició la socialista Margarita Pérez. Aquesta diputada va recordar que el 67,5% de les persones amb discapacitat en edat laboral no tenen ni busquen ocupació, un percentatge que al seu parer és 'molt elevat'.

Font: Solidaridad Digital