Modificació en l'exempció de l'IVA per part d'entitats o establiments de caràcter social

La Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013 (BOE nº 312, de 28 de desembre) ha canviat l’apartat Tres de l’article 20 de la Llei de l’IVA (Llei 37/1992), pel qual s'elimina l'exigència del previ reconeixement per part d’Hisenda per a l'aplicació de l'exempció de l’IVA en les prestacions de serveis, i els lliuraments de béns accessòries a les mateixes, realitzades per entitats o establiments de caràcter social.

Segons aquest article, es consideraran entitats o establiments de caràcter social aquells en els quals concorrin els següents requisits:

1r. Mancar de finalitat lucrativa i dedicar, si escau, els beneficis eventualment obtinguts al desenvolupament d'activitats exemptes d'idèntica naturalesa.

2n. Els càrrecs de President, Patró o representant legal hauran de ser gratuïts i mancar d'interès en els resultats econòmics de l'explotació per si mateixos o a través de persona interposada.

3r. Els socis partícips de les entitats o establiments i els seus cònjuges o parents, fins al segon grau inclusivament, no podran ser destinataris principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials dels serveis. Aquest requisit no s'aplicarà quan es tracti de les prestacions de serveis al fet que es refereix l'apartat Un, nombres 8º i 13º, d'aquest article.

Les entitats, doncs, que compleixin els requisits anteriors podran sol•licitar de l'Administració Tributària la seva qualificació com a entitats o establiments privats de caràcter social en les condicions, termes i requisits que es determinin reglamentàriament. L'eficàcia d'aquesta qualificació, que serà vinculant per a l'Administració, quedarà subordinada, en tot cas, a la subsistència de les condicions i requisits que, segons el que es disposa en aquesta llei, fonamenten l'exempció.

Sabem que hi ha entitats que opteu per no demanar l’exempció de l’IVA i compensar-ho. En aquest sentit, ens agradaria que ens diguéssiu si aquesta novetat us suposa un problema i quines no voldríeu acollir-vos a aquesta exempció per intentar veure el vostre cas de manera més individualitzada. Podeu enviar-nos un email a participacio@ecom.cat.