Aprovat el Pla Estratègic que ha d'universalitzar els serveis socials a Catalunya

El Govern català va aprovar el passat 3 d’agost el Pla estratègic de Serveis Socials de Catalunya, que fixa els reptes i objectius que ha d’assolir el Sistema Català de Serveis Socials fins al 2013. D’aquesta manera, es garanteix la sostenibilitat del sistema i s’optimitzen els seus recursos, alhora que en consolida el seu creixement.

Per primera vegada se sistematitzen i ordenen les actuacions de tots els agents implicats, cosa que permetrà millorar la qualitat de les prestacions i consolidar el sistema públic de serveis socials. Amb aquest Pla, la ciutadania tindrà un coneixement fàcil i ràpid de què fan els serveis socials i com hi poden accedir; també serà un instrument molt útil per a les persones que treballen en el Sistema.

El Pla estratègic remarca que el sistema català de serveis socials ha d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats bàsiques i socials, garantint l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims.

Els dos reptes fonamentals als quals el Sistema públic ha de donar resposta en els propers anys són: la universalització dels serveis socials i la qualitat de l’oferta de serveis

Per assolir aquests objectius, el Pla fixa 5 eixos estratègics que incorporen més de 150 propostes d’actuació concretes. Algunes de les més destacades són:

1) L’accés de les persones als serveis socials

- Actualitzar, desenvolupar i impulsar el catàleg de la cartera de serveis socials

- Millorar i ampliar la informació a la ciutadania sobre els recursos del sistema de serveis socials

- Implementar experiències pilot de participació telemàtica per promoure la participació de les persones i associacions en els òrgans consultius i de debat del sistema

- Crear el comitè d’ètica de serveis socials

2) La qualitat del sistema

- Revisar el contingut de les prestacions de la cartera de serveis orientant-les a les necessitats socials de les persones. Estudiar la necessitat i els costos d’incorporar noves prestacions i actuacions

- Promoure i treballar conjuntament amb les iniciatives impulsades per les entitats d’iniciativa social

- Aprovar el decret d’acreditació que reguli els nivells i els estàndards de qualitat de la Xarxa de Serveis d’Atenció Pública. Instituir un guardó de reconeixement de la qualitat de la gestió

3) El treball en xarxa

- Incrementar l’ús de fórmules de gestió conjunta per a la prestació de serveis al territori

- Elaborar Plans d’Actuació Local en Matèria de Serveis Socials per part de totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

- Adaptar els sistemes d’informació propis als requeriments del Sistema d’Informació Social per donar informació actualitzada i compartir-la amb la resta d’Àrees Bàsiques

- Consolidar els convenis per al finançament dels serveis socials bàsics, actualitzar el copagament i buscar fórmules de finançament alternatives per reduir la dependència de les aportacions públiques per part de les entitats d’iniciativa social

4) La tasca dels professionals

- Crear espais de debat amb els professionals del sistema per definir i adaptar els perfils professionals tipus a l’evolució de les necessitats socials

- Crear espais de debat amb la participació dels agents implicats per adequar progressivament els estudis acadèmics i la formació per a l’ocupació a la realitat dels serveis socials

- Elaborar un nou Pla director de formació

- Consolidar la xarxa DIXIT arreu del país i desenvolupar el mapa d’experts en serveis socials

5) Innovació i coneixement

- Dissenyar i implementar un directori de persones usuàries dels serveis socials amb un sistema únic d’identificació i la història social compartida

- Impulsar i dissenyar un instrument que permeti el coneixement periòdic de les necessitats de serveis

- Crear línies d’ajuts a la realització de tesis doctorals en matèria de serveis socials

El Pla estratègic de Serveis Socials va ser aprovat el passat 6 de juliol pel Parlament. Amb l’aprovació del Govern, el passat 3 d’agost, es va culminar el treball iniciat fa un any amb l’obertura del procés participatiu per a la redacció del Pla que va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana. En aquest procés hi van participar un miler de persones en representació de tots els sectors (administració, empreses, entitats, professionals) relacionats amb el desplegament dels serveis socials. Les seves aportacions van ajudar a enriquir el contingut del Pla.

Font: Departament de Premsa Gencat