Proposen al Ministeri d'Indústria incloure els discapacitats en el bonus social elèctric

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha proposat al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ampliar el nombre de beneficiaris del bonus social elèctric i incloure, així, "els consumidors que acreditin formar part d’una unitat familiar que tingui, almenys, una persona amb discapacitat", perquè és una protecció addicional del dret al subministrament d’electricitat i es considera obligació de servei públic.

La proposta del Cermi és incloure les persones amb discapacitat dins dels beneficiaris del bonus social elèctric, que, segons la seva regulació (desenvolupada per la Secretaria d'Estat d'Energia que determina la seva posada en marxa), són:

Consumidors, que sent persones físiques, tinguin una potència contractada inferior a 3 kw al seu habitatge habitual.
Consumidors amb 60 o més anys d’edat que acreditin ser pensionistes de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, així com els beneficiaris de pensions de l'Assegurança extingida Obligatòria de Vellesa i Invalidesa i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa majors de 60 anys.

Consumidors que acreditin ser famílies nombroses.

Consumidors que acreditin formar part d’una unitat familiar que tingui tots els seus membres en situació de desocupació.

En aquest sentit, el Cermi destaca que "una de les consideracions que ha de tenir-se en compte en contemplar la discriminació de les persones amb discapacitat és que aquesta situació els suposa, a més d’un bon nombre de prejudicis que limiten o condicionen el seu desenvolupament personal i social, un important sobre cost en el seu pressupost familiar".

Les mesures d’acció positiva podran consistir en suports complementaris, normes, criteris i pràctiques més favorables, però també podran ser ajuts econòmics", segons la proposta de Cermi.

Font: Solidaritat Digital