Propostes als Centres Especials d’Ocupació per afrontar la crisi

La Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili ha publicat un quadern on proposa la cooperació com el camí que han de seguir els Centres Especials d’Ocupació per afrontar les situacions derivades la conjuntura econòmica actual.
La Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha dedicat el segon número de la seva publicació, Quaderns d’Inclusió Social, a formular propostes perquè els Centres Especials d’Ocupació (CEO) puguin afrontar la crisi i les retallades pressupostàries. El camí proposat per la URV no és nou: cooperar per unir recursos i esforços. Els CEO són un important mecanisme d’inserció laboral i social de les persones amb discapacitat. Aquests centres són empreses que asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat. La plantilla dels CEO està formada per com a mínim un 70% de personal amb una discapacitat igual o superior al 33%. La publicació del Quadern va anar acompanyada d’una declaració de suport als centres especials que es va emetre el passat 25 de juny i es va fer arribar a tots els CEO existents a Catalunya.
El 2011 a Catalunya, els CEO donaven feina a 5.100 treballadors i treballadores. La publicació titulada Sinergies en temps de crisi: els centres especials d’ocupació analitza els efectes de la crisi econòmica -actualment un 36% dels CEO declaren tenir problemes de finançament i un 1,8% veu perillar la seva activitat a causa de la demora de les subvencions- sobre aquest model d’empreses i planteja diverses propostes per tal d’incrementar l’ocupació. La cooperació entre centres és, segons la Càtedra d’Inclusió Social de la URV, clau en aquests moments ja que pot permetre, per exemple, abaratir els costos de gestió i administració o realitzar una espècie de treball en cadena on diversos CEO es complementin l’un a l’altre durant el procés de producció.
Font: Xarxanet.org